حمیده کریمیان

پذیرش ۱۰۰ نفر در دوره حفظ ۵جزء قرآن کریم در تابستان

امروزه هیچ چیزی بهتر از قرآن کریم و آموزه های این کتاب آسمانی نمی تواند تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی را خنثی کند و معتقدیم که همه مشکلات امروزه جامعه در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… به خاطر دوری از قرآن کریم و معارف نورانی اسلام است.

حمیده کریمیان

پذیرش ۱۰۰ نفر در دوره حفظ ۵جزء قرآن کریم در تابستان

امروزه هیچ چیزی بهتر از قرآن کریم و آموزه های این کتاب آسمانی نمی تواند تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی را خنثی کند و معتقدیم که همه مشکلات امروزه جامعه در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… به خاطر دوری از قرآن کریم و معارف نورانی اسلام است.