تصاویر ساعت مطالعه طرح ملی رحله بهبهان

مطالعه قرآن آموزان قسمتی از برنامه روزانه به عنوان ساعت مطالعه مشخص شده در طرح رحله شعبه بهبهان که طی آن قرآن آموزان عزیز به حفظ صفحات جدید و مرور صفحات گذشته مشغول می‌شوند. همچنین

مشاوره تربیتی در طرح رحله بروجرد

جلسه ای با حضور استاد تنه کار مشاور تربیتی و مؤلف ۵۰۰ جلد کتاب در زمینه مشاوره ای تربیتی در طرح ملی رحله بروجرد برگزار شد که با استقبال خوبی از سوی قرآن آموزان طرح روبرو شد

تصاویر ساعت مطالعه طرح ملی رحله بهبهان

مطالعه قرآن آموزان قسمتی از برنامه روزانه به عنوان ساعت مطالعه مشخص شده در طرح رحله شعبه بهبهان که طی آن قرآن آموزان عزیز به حفظ صفحات جدید و مرور صفحات گذشته مشغول می‌شوند. همچنین

مشاوره تربیتی در طرح رحله بروجرد

جلسه ای با حضور استاد تنه کار مشاور تربیتی و مؤلف ۵۰۰ جلد کتاب در زمینه مشاوره ای تربیتی در طرح ملی رحله بروجرد برگزار شد که با استقبال خوبی از سوی قرآن آموزان طرح روبرو شد