آیین نامه رتبه بندی شعب

آیین نامه رتبه بندی شعبه‌های مؤسسه قرآنی فرهنی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) جهت دریافت آیین نامه و فرم رتبه بندی شعبه ها از لینک های زیر اقدام به دریافت نمایید: آیین نامه

اعضای هیئت امناء موسسه

هیئت مؤسس و هیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه قرآنی- فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) از سال ۷۵ فعالیت خود را از روستای ماهفرخان دهستان خیر شهرستان قرآنی استهبان آغاز نمود. این

اساسنامه

تصاویر اساسنامه موسسه قرانی بیت الاحزان حضرت زهرا

آیین نامه رتبه بندی شعب

آیین نامه رتبه بندی شعبه‌های مؤسسه قرآنی فرهنی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) جهت دریافت آیین نامه و فرم رتبه بندی شعبه ها از لینک های زیر اقدام به دریافت نمایید: آیین نامه

اعضای هیئت امناء موسسه

هیئت مؤسس و هیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه قرآنی- فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) از سال ۷۵ فعالیت خود را از روستای ماهفرخان دهستان خیر شهرستان قرآنی استهبان آغاز نمود. این

اساسنامه

تصاویر اساسنامه موسسه قرانی بیت الاحزان حضرت زهرا