مزایای حافظان قرآن

با عنایت و لطف الهی، از سی سال گذشته تا کنون، با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، اختصاص مزایا به قاریان و حافظان قرآن کریم متناسب با رویکردهای ارزشی کشور روز به روز بیشتر مورد

معاونت منابع انسانی

جهت دریافت فایل شرح اختیارات و وظایف معاونت نیروی انسانی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید: دریافت

دریافت طرح تابلوی سراسری بیت الاحزان

به منظور یکسان سازی و ایجاد نظم و انسجام ویژه در شعب مؤسسه، طرح تابلوی متحد الشکل سردر شعب مؤسسه طراحی و در معرض دریافت قرار گرفت. لطفاً چنانچه نظرات یا پیشنهاداتی دارید ذیل همین

بخشنامه های وزرارت مسکن

جهت احداث شعب مؤسسه در شهر ها به منظور همکاری اداره مسکن و شهرسازی با مؤسسه جهت گسترش فرهنگ قرآن در کشور

تقدیر نامه ها

تقدیر نامه ها ی موسسه ی بیت الاحزان به شرح زیر است

مزایای حافظان قرآن

با عنایت و لطف الهی، از سی سال گذشته تا کنون، با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، اختصاص مزایا به قاریان و حافظان قرآن کریم متناسب با رویکردهای ارزشی کشور روز به روز بیشتر مورد

معاونت منابع انسانی

جهت دریافت فایل شرح اختیارات و وظایف معاونت نیروی انسانی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید: دریافت

دریافت طرح تابلوی سراسری بیت الاحزان

به منظور یکسان سازی و ایجاد نظم و انسجام ویژه در شعب مؤسسه، طرح تابلوی متحد الشکل سردر شعب مؤسسه طراحی و در معرض دریافت قرار گرفت. لطفاً چنانچه نظرات یا پیشنهاداتی دارید ذیل همین

بخشنامه های وزرارت مسکن

جهت احداث شعب مؤسسه در شهر ها به منظور همکاری اداره مسکن و شهرسازی با مؤسسه جهت گسترش فرهنگ قرآن در کشور

تقدیر نامه ها

تقدیر نامه ها ی موسسه ی بیت الاحزان به شرح زیر است