مشاهده ویژگی‌های طرح

حفظ یک آیه در هفته

این طرح با رویکرد حفظ یک آیه (یا یک موضوع) در هفته برگزار می‌گردد و در طول هفته محتواهای ویژه هر موضوع (شامل تفسیر، داستان، صوت، آیه گرافی و...) در اختیار قرآن آموز قرار می گیرد.

انس دائمی با قرآن کریم

قرآن آموزان با حضور در این طرح، در تمام طول هفته با روش خواندن، ترجمه، تفسیر، داستان و سایر محتواهای مربوط به هر آیه و هر موضوع آشنا شده و انس دائمی با قرآن کریم پیدا خواهند کرد.

همه مشاغل

حضور در این طرح مختص به قشر یا شغل خاصی نیست و همه اقشار (دانش آموز، دانشجو، خانه دار، نظامی، مسجدی،اداری و ...) می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

همه سنین

حضور در این طرح محدودیت سنی ندارد و همه مقاطع سنین اعم از کودک، نوجوان، پیر و جوان و زن و مرد می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

حتی بی سوادان

با توجه به جامعیت و سادگی این طرح، شرکت کنندگان نیاز به داشتن سطح خاصی از سواد نیستند و حتی بی سوادان نیز می‌توانند با استفاده از محتواهای صوتی و تصویر از مزایای این طرح بهره مند شوند.

حتی نابینایان

جامعیت و فراگیری این طرح به اندازه‌ای است که نابینایان نیز می‌توانند با استفاده از محتواهای صوتی و نوشتاری آماده شده، در این طرح مشارکت نمایند.

حتی در خانه

حضور در این طرح محدود به مکان خاصی نیست و قرآن آموزان می‌توانند براحتی در خانه از محتواهای آموزشی تهیه شده استفاده کرده و حتی در خانه آزمون دهند.

آزمون آنلاین

از مزایای این طرح، وابسته نبودن به مکان و مجازی بودن آن است، تا آنجایی که حتی آزمون های دوره‌ای این طرح نیز به صورت آنلاین و اینترنتی برگزار می‌گردد.

اعطای گواهینامه

در پایان هر سطح آموزشی این طرح که شامل حفظ ۴۰ آیه موضوعی می‌باشد آزمون برگزار شده و گواهی هر سطح به قرآن آموزان اعطا می‌گردد.

اعطای گواهینامه

در پایان هر سطح آموزشی این طرح که شامل حفظ ۴۰ آیه موضوعی می‌باشد آزمون برگزار شده و گواهی هر سطح به قرآن آموزان اعطا می‌گردد.

حفظ یک آیه در هفته

این طرح با رویکرد حفظ یک آیه (یا یک موضوع) در هفته برگزار می‌گردد و در طول هفته محتواهای ویژه هر موضوع (شامل تفسیر، داستان، صوت، آیه گرافی و...) در اختیار قرآن آموز قرار می گیرد.

انس دائمی با قرآن کریم

قرآن آموزان با حضور در این طرح، در تمام طول هفته با روش خواندن، ترجمه، تفسیر، داستان و سایر محتواهای مربوط به هر آیه و هر موضوع آشنا شده و انس دائمی با قرآن کریم پیدا خواهند کرد.

همه مشاغل

حضور در این طرح مختص به قشر یا شغل خاصی نیست و همه اقشار (دانش آموز، دانشجو، خانه دار، نظامی، مسجدی،اداری و ...) می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

همه سنین

حضور در این طرح محدودیت سنی ندارد و همه مقاطع سنین اعم از کودک، نوجوان، پیر و جوان و زن و مرد می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

حتی بی سوادان

با توجه به جامعیت و سادگی این طرح، شرکت کنندگان نیاز به داشتن سطح خاصی از سواد نیستند و حتی بی سوادان نیز می‌توانند با استفاده از محتواهای صوتی و تصویر از مزایای این طرح بهره مند شوند.

حتی نابینایان

جامعیت و فراگیری این طرح به اندازه‌ای است که نابینایان نیز می‌توانند با استفاده از محتواهای صوتی و نوشتاری آماده شده، در این طرح مشارکت نمایند.

حتی در خانه

حضور در این طرح محدود به مکان خاصی نیست و قرآن آموزان می‌توانند براحتی در خانه از محتواهای آموزشی تهیه شده استفاده کرده و حتی در خانه آزمون دهند.

آزمون آنلاین

از مزایای این طرح، وابسته نبودن به مکان و مجازی بودن آن است، تا آنجایی که حتی آزمون های دوره‌ای این طرح نیز به صورت آنلاین و اینترنتی برگزار می‌گردد.

اعطای گواهینامه

در پایان هر سطح آموزشی این طرح که شامل حفظ ۴۰ آیه موضوعی می‌باشد آزمون برگزار شده و گواهی هر سطح به قرآن آموزان اعطا می‌گردد.

اعطای گواهینامه

در پایان هر سطح آموزشی این طرح که شامل حفظ ۴۰ آیه موضوعی می‌باشد آزمون برگزار شده و گواهی هر سطح به قرآن آموزان اعطا می‌گردد.