معافیت مالیاتی وجوه پرداختی احداث، تعمیر و تجهیز اماکن مذهبی

شماره: ۹۲۴۷۵ تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ دستورالعمل ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی … موضوع پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات باستناد بند د ماده ۱۶۳ قانون برنامه سوم توسعه که به

معافیت مالیاتی وجوه پرداختی احداث، تعمیر و تجهیز اماکن مذهبی

شماره: ۹۲۴۷۵ تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ دستورالعمل ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی … موضوع پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات باستناد بند د ماده ۱۶۳ قانون برنامه سوم توسعه که به