«ویژه خواهران»

مراکز روزانه حفظ دو ساله کل قرآن کریم

مراکز روزانه حفظ تخصصی دوساله در پاسخ به نیاز و درخواست خواهران داوطلب حفظ قرآن که شرایط حضور در مراکز شبانه روزی حفظ یکساله را نداشتند شکل گرفت  و در سطح شعب مؤسسه بیت الاحزان تاکنون توفیقات فراوانی داشته است.