دومین دوره طرح قرآنی ایلاف برگزار می‌شود

این طرح از ابتدای آبان ماه آغاز و تا ابتدای اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت و با توجه به این افزایش زمان، میزان حفظ قرآن آموزان نیز از یک جزء به ۲ جزء افزایش پیدا کرده است

دومین دوره طرح قرآنی ایلاف برگزار می‌شود

این طرح از ابتدای آبان ماه آغاز و تا ابتدای اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت و با توجه به این افزایش زمان، میزان حفظ قرآن آموزان نیز از یک جزء به ۲ جزء افزایش پیدا کرده است