مرکز شبانه روزی شهید حاج قاسم سلیمانی

مرکز شبانه روزی حفظ یکساله کل قرآن کریم شهید حاج قاسم سلیمانی استان کرمان/ شهر کرمان/ منطقه کوهپایه مجتمع قرآنی بین المللی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اولین مجتمع قرآنی کشور وابسته به مؤسسه قرآنی

مرکز شبانه روزی شهید حاج قاسم سلیمانی

مرکز شبانه روزی حفظ یکساله کل قرآن کریم شهید حاج قاسم سلیمانی استان کرمان/ شهر کرمان/ منطقه کوهپایه مجتمع قرآنی بین المللی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اولین مجتمع قرآنی کشور وابسته به مؤسسه قرآنی