معرفی دنیای واقعی و انسانهای دنیا گرا

ورزش برای تأمین سلامتی و نشاط است حال اگر آدم سرمایه های سنگین را برای ورزش صرف کند و تمام عمر را برای بازی و بددهنی کردن، فحش دادن و دعوا کردن صرف نماید بازی را که مجاز بود حقیقت پنداشته است در حالیکه بازی ارزش این را ندارد.

دعای آیت الله بهجت برای امام زمان (عج)

عارف وارسته حضرت آیه الله بهجت درباره امام زمان (عج) فرمودند: حضرت غائب (عج) دارای بالاترین علوم است؛ و اسم اعظم بیش از همه در نزد خود آن حضرت است. با این همه، به هر کس که در خواب یا بیداری به حضورش مشرّف شده، فرموده است: برای من دعا کنید.(۱)

معرفی دنیای واقعی و انسانهای دنیا گرا

ورزش برای تأمین سلامتی و نشاط است حال اگر آدم سرمایه های سنگین را برای ورزش صرف کند و تمام عمر را برای بازی و بددهنی کردن، فحش دادن و دعوا کردن صرف نماید بازی را که مجاز بود حقیقت پنداشته است در حالیکه بازی ارزش این را ندارد.

دعای آیت الله بهجت برای امام زمان (عج)

عارف وارسته حضرت آیه الله بهجت درباره امام زمان (عج) فرمودند: حضرت غائب (عج) دارای بالاترین علوم است؛ و اسم اعظم بیش از همه در نزد خود آن حضرت است. با این همه، به هر کس که در خواب یا بیداری به حضورش مشرّف شده، فرموده است: برای من دعا کنید.(۱)