ثبت نام کلاس‌های آموزش غیر حضوری قرآن کریم

لطفاً مرکز آموزش مجازی مورد نظر خود را از بین سه مرکز زیر انتخاب نمایید.

آموزش غیر حضوری قرآن کریم استهبان

در بستر تلفنی و فضای مجازی

خواهران/ برادران

دروس ارائه شده:

حفظ عمومی | حفظ تخصصی

حفظ عمومی گروهی | تثبیت

 

 

آموزش غیر حضوری قرآن کریم تهران

در بستر تلفنی و فضای مجازی

خواهران/ برادران

دروس ارائه شده:

حفظ ترتیبی (عمومی، تثبیت و تخصصی)

تجوید | روخوانی و روانخوانی

تفسیر | حفظ موضوعی

 

آموزش غیر حضوری قرآن کریم مشهد

در بستر تلفنی و فضای مجازی

خواهران/ برادران

دروس ارائه شده:

حفظ جزء ۳۰ (ترم زمستانه)