آیین نامه حفظ

آیین نامه حفظ موسسه قرانی بیت الاحزان به شرح زیر است

اساسنامه

تصاویر اساسنامه موسسه قرانی بیت الاحزان حضرت زهرا

اعضای هیئت امناء موسسه

هیئت مؤسس و هیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه قرآنی- فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) از سال ۷۵ فعالیت خود را از روستای ماهفرخان دهستان خیر شهرستان قرآنی استهبان آغاز نمود. این

آیین نامه حفظ

آیین نامه حفظ موسسه قرانی بیت الاحزان به شرح زیر است

اساسنامه

تصاویر اساسنامه موسسه قرانی بیت الاحزان حضرت زهرا

اعضای هیئت امناء موسسه

هیئت مؤسس و هیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه قرآنی- فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) از سال ۷۵ فعالیت خود را از روستای ماهفرخان دهستان خیر شهرستان قرآنی استهبان آغاز نمود. این