حجت الاسلام علیرضا شاهسونی

تقویت نشر آموزه‌های قرآن در جهان در گرو حمایت مسئولان است

مدیر مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان استهبان فارس گفت: فعالیت‌های این مؤسسه در نقاط مختلف کشور گسترده شده و تربیت قرآن‌آموزان در خارج از مرزها دنبال می‌شود اما برای تقویت نشر آموزه‌های کلام وحی در سراسر جهان خواهان حمایت بیشتر مسئولان هستیم.

حجت الاسلام علیرضا شاهسونی

تقویت نشر آموزه‌های قرآن در جهان در گرو حمایت مسئولان است

مدیر مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان استهبان فارس گفت: فعالیت‌های این مؤسسه در نقاط مختلف کشور گسترده شده و تربیت قرآن‌آموزان در خارج از مرزها دنبال می‌شود اما برای تقویت نشر آموزه‌های کلام وحی در سراسر جهان خواهان حمایت بیشتر مسئولان هستیم.