شماره: ۹۲۴۷۵
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۸۶

دستورالعمل ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم

مخاطبین / ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی …

موضوع

پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات
باستناد بند د ماده ۱۶۳ قانون برنامه سوم توسعه که به موجب ماده ۱۰۷ قانون برنامه چهارم توسعه و درطول برنامه مذکور تنفیذ گردیده است « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.»
نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۱۳۰۰۱۶۵۰/س/ع مورخ ۱۹/۹/۸۶، ستاد مرکزی بازسـازی عـتبات عـالیات تنـها متولی نظارت و مرجع تأیید وجوه پرداختی، ستاد مذکور می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، وجوه پرداختی هریک از مؤدیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اجرای مقررات مذکور صرفاً در صورت ارائه گواهی از مرجع مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

لینک در سایت سازمان امور مالیاتی کشور

تصویر:

 

0 نظر
بازخوردهای انلاین
مشاهده تمامی نظرات