برنامه آموزشی گروه مهد و پیش دبستان

https://beytolahzan.ir/paper/up/galleries/20161010/1476095379g1_gall.jpg

https://beytolahzan.ir/paper/up/galleries/20161010/1476095380g2_gall.jpg

توجه: شعبی که کتاب کودکانه آموزش و پرورش تدریس می کنند نیازی به تدریس آیات و احادیث فوق ندارند.

				
					beytolahzan.ir/?p=762