جهت دریافت آئین نامه جدید ترجمه و مفاهیم مصوب سال ۱۳۹۸ بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

آیین نامه ترجمه و مفاهیم (سال ۹۸)
				
					beytolahzan.ir/?p=859