آیین نامه مسابقات سال 96

آیین نامه مسابقات سال 96

آیین نامه مسابقات قرآن کریم سال 96

http://www.beytolahzan.ir/paper/up/files/20171223/0636022001514014907.pdf