۶۶۲ بازدید انتشار : ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۴

اسامی پذیرفته شدگان مرکز شبانه روزی حفظ قرآن کریم حضرت زینب کبری

اسامی پذیرفته شدگان مرکز شبانه روزی حفظ قرآن کریم حضرت زینب کبری (سال تحصیلی 99- 1400)

۱_فاطمه کارمندی
۲_سارا بهمنی جعفرلو
۳_زینب رضی
۴_ملیکا کشت کار
۵_زهرا دهدشتی
۶_مریم نظری
۷_سیده ستاره زمانیان
۸_فاطمه پرتو
۹_مبینا ایمانی
۱۰_نرجس هوشیار
۱۱_فاطمه تانوردی
۱۲_محدثه آقایی
۱۳_فاطمه علی هاشمی
۱۴_فاطمه اکبر زاده
۱۵_صابره السادات داوود الموسوی
۱۶_فاطمه کدیور
۱۷_زهرا کیانی
۱۸_سیده ریحانه محمدی
۱۹_فرانک زرین خط
۲۰_محدثه شاهسونی
۲۱_کوثر رهنمای
۲۲_زهرا روستایی
۲۳_زهرا قلی زاده
۲۴_فاطمه مسلمی
۲۵_ژینا زارع
۲۶_زهرا اندی
۲۷_زهرا فتحی
۲۸_فاطمه تیموری

29- عابده بتول
30- مریم قاسمی
31- ریحانه ایزدی
32- فاطمه ایزدی
33- زهرا سادات امیری
34- نداسیدعبودی
35- مهدیه یحیایی
36- زینب دهقان
37- فاطمه سرشوق

38- مهدیه معمار

Share
16