انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۰ آخرین ویرایش : ۲۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۰

کتاب مقدس قرآن که راهنمای زندگی و نشان دهنده راه ما مسلمانان است جزء به جزء زندگی را برای انسان ها مشخص کرده، از رفتار با همسایگان و چگونگی به کمال رسیدن در دنیا و آخرت ، در زیر یکی از راهنمایی های خداوند یکتا به انسان ها که در کتاب قرآن آمده را بیان می کنیم.

1. ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

" ﻻ ﺗَﻘْﻒُ ﻣﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻚَ ﺑِﻪِ ﻋِﻠْﻢٌ

2ﻧﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ .

"ﻗَﻮْﻻً ﻟَّﻴِّﻨﺎً" (ﺯﺑﺎﻧﻤﺎﻥ ﺗﯿﻎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .)

3.ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ

".ﻟِﻢَ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻣﺎ ﻻ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ"

4. ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ".

ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻗُﻠْﺘُﻢْ ﻓَﺎﻋْﺪِﻟُﻮﺍ"

5. ﺣﺮﻓﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ

 ".ﻗَﻮْﻟًﺎ ﺳَﺪِﻳﺪً" (ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ .)

6. ﺳﺎﺩﻩ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ ".

ﻗَﻮْﻻً ﻣَّﯿْﺴُﻮﺭًﺍ " (ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﺭﻭﺍﻥ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ.)

7. ﮐﻼﻡ ﺭﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ

". ﻗَﻮْﻻً ﺑَﻠِﯿﻐًﺎ"

8. ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ

 "ﻗﻮﻟﻮﻟﻠﻨﺎﺱ ﺣﺴﻨﺎ"

9.  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﻢ .

" ﯾَﻘُﻮﻝُ ﺍﻟَّﺘﯽ ﻫِﯽَ ﺃﺣْﺴَﻦ"

10. ﺳﺨﻦ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﻭﺡ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

"ﻭ ﻗﻮﻟﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﻗﻮﻻ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ"

11. ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻟﻘﺎﺏ خوب ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﯿﻢ

 " ﻗﻮﻻً ﻛﺮﻳﻤﺎ"ً

۱۲. ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺏ ﺷﻮﺩ .

" ﻫﺪﻭﺍ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﻄّﯿﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ.

Share