معرفی معاونت امور شعب

آقای ابوالقاسم شاهسونی ازبدوتاسیس موسسه بعنوان معلم حفظ،مسئول مدرسه شبانه روزی،مسئول دفتر زیارتی،مسئول امور مالی و...با موسسه همکاری داشته ودرسال 87بعنوان معاون امور شعب انتخاب شدند

شرح وظایف

· تحقیق وبررسی وموافقت جهت تاسیس شعبه جدید

· هماهنگی برای تاسیس شعبه جدید

· بازرسی ار شعبه های موسسه

· عزل ونصب مسئول شعبه ها با موافقت مدیر مسئول موسسه

· صدور حکم مسئول شعبه ها

· تمدید حکم مسئولیت مسئولین شعب

· صدور کارت شناسایی مسئولین شعبه ها

· بررسی ورسیدگی به شکایات معلمان موسسه ومسئولین قسمت های مختلف موسسه(امورمالی،آموزش و...)

 

شماره های تماس

07153285184—07153285076—07153285213

شماره داخلی115

شماره موبایل09177320475

لطفا درساعت اداری با مسئول مربوط تماس بگیرید

 

برچسب صندوق صدقات

 

لایحه دولت درمورد تعرفه آب وبرق،گاز

 

Share