تلفن تماس با مؤسسه:
53285186 - 071
53284076 - 071
فکس
53284600 - 071
ارتباط مستقیم با مسئول مؤسسه
شماره پیامک 500020402256
ایمیل : beytolahzan92@gmail.com
روابط عمومی 108- مهدی شهسوار 09173397983
دفتر زیارتی و مجمع خیرین: 115- 116 آقای سجاد شاهسونی: 09174350189
امور مالی: 107- نصیر شاهسونی: 09176793376
حسابداری: خانم رنجبر: 09175334249
دبیرخانه و بایگانی : 113- خانم پور حاجی
فروشگاه فرهنگی: 111- خانم درختی
معاون آموزش برادران: 104- صالح محبی: 09178164139
معاون آموزش خواهران: 112- خدیجه شاهسونی 09176994349
آزمون ها، مهد و پیش دبستانی، کارشناس حفظ: 102-103- 105
دفترمدیریت 114 احمد تاج بخش 09171306648
آدرس: استان فارس - شهرستان استهبان –بخش رونیز-دهستان خیر - روستای ماهفرخان - مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها)
کد پستی 7447175678
نام و نام خانوادگی :
موضوع :
متن پیام :